ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της ημερίδας του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ για την ανάπτυξη Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC)

Tην Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δράσεις που αφορούν το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα 2018-2020 του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΕΕΥΕΜ). Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση των υποέργων «Εικονικά & Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης (ΕΔΙΠ)» και «Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)» και του πλάνου υλοποίησης αυτών.

Τo Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επενδύει στη δημιουργία και ανάπτυξη Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) σε θεματικές περιοχές γενικού ενδιαφέροντος, που θα αναπτυχθούν από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και θα αφορούν το ευρύ κοινό. Το ΕΕΥΕΜ σχεδιάζει και αναπτύσσει τις απαραίτητες υποδομές, διαδικασίες και πρότυπα για τη δημιουργία και τη διάθεση των MOOC. Παράλληλα, διεξάγει έρευνα που αφορά την υιοθέτηση των MOOC ως εκπαιδευτική πρακτική στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα δημόσια χρηματοδοτούμενα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στη χώρα μας.

Επίσης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών που απαιτεί η εργαστηριακή πρακτική άσκηση στα Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, το ΕΕΥΕΜ στοχεύει στην αξιοποίηση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών (όπως εικονικές τάξεις, εικονικά περιβάλλοντα, κ.α.) που θα δίνουν τη δυνατότητα της χρήσης και εξοικείωσης των φοιτητών με εργαστηριακά όργανα και εργαλεία σχεδίασης, ανάλυσης και προγραμματισμού διεργασιών, από απόσταση. Οι εφαρμογές αυτές θα διευκολύνουν την εμπειρική και τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση και θα αποτελέσουν νέα εκπαιδευτικά μέσα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις επιστήμες που θεραπεύουν οι Σχολές του ΕΑΠ.

Τα παραπάνω υποέργα χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΑΠ. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για μελλοντικές δραστηριότητες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΕΥΕΜ, μέσω του συνδέσμου https://eeyem.eap.gr.

Leave a Comment