ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality, AR) στην Εκπαίδευση: Κάλεσμα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τo έργο ARETE και το European Schoolnet

Τελευταία, συζητείται έντονα πως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality, AR) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Καθώς η Ευρώπη θεωρείται να πρωτοπορεί στη χρήση και αξιοποίηση τόσο της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality, VR) όσο και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) η τελευταία θεωρείται μια τεχνολογία ικανή να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την βελτίωση της εκπαίδευσης μέσα από την υποστήριξη και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο ARETE στοχεύει:

  • α) στην ανάπτυξη, ολοκλήρωση και διάδοση διαδραστικής τεχνολογίας μέσω μεθόδων και εργαλείων AR για τη δημιουργία και σύνδεση υπαρχόντων ψηφιακών συστημάτων και τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ανταγωνιστικού οικοσυστήματος που υποστηρίζει τη διάδοση μαθησιακού περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας σε ένα ευρύ κοινό της εκπαιδευτικής κοινότητας,
  • β) στην ενίσχυση της ερευνητικής και βιομηχανικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη νέων διαδραστικών συσκευών και περιεχομένου για την εκπαίδευση και γ) υποστήριξη της υπάρχουσας προσπάθειας για την αναζήτηση ευκαιριών που προσφέρονται από αλληλεπιδράσεις πολλαπλών χρηστών με τεχνολογίες AR στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του ARETE, το European Schoolnet είναι υπεύθυνο για την επιλογή και τον συντονισμό εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη που θα δοκιμάσουν, με τους μαθητές τους, δύο διαδραστικές λύσεις ARETE στις τάξεις, μέσω δύο πιλοτικών προγραμμάτων. Το πιλοτικό 1 θα περιλαμβάνει περίπου 40 εκπαιδευτικούς που δοκιμάζουν μια λύση AR σχετικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (παρέχεται από τον οργανισμό WordsWorthLearning) και το πιλοτικό 2 θα περιλάβει πάνω από 170 εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν μια λύση AR για τη διδασκαλία της γεωμετρίας και της γεωγραφίας (παρέχεται από τον οργανισμό CleverBooks). Για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να επιλεγούν για να συμμετέχουν στα πιλοτικά το European SchoolNet έχει αναρτήσει στις ιστοσελίδες του τις παρακάτω προσκλήσεις ενδιαφέροντος .

ARETE Pilot 1 call for teacher coordinators:


European Schoolnet is recruiting 2 primary school English teachers or Special Needs Assistants of pupils in the 4th-6th grade of primary school (aged between 9 and 12 years old in January 2021). The selectees must be active in schools where English is the main teaching language from EU and H2020 associated countries. Their aim will be to coordinate the teachers participating in the ARETE Pilot 1 activities and to participate in this pilot themselves. The ARETE Pilot 1 studies the effects of implementing WordsWorthLearning’s interactive augmented reality (WWL-AR) solutions for teaching and learning English language literacy, with primary school students typically underperforming in English language literacy tests.


ARETE Pilot 2 call for teacher coordinators:European Schoolnet is recruiting 8 primary school teachers (pupils of 4th grade – aged 8-11 in September 2021). Their goal will be to coordinate, in their country, the teachers participating in piloting of interactive augmented reality (AR) solutions for geometry and geography provided by CleverBooks (ARETE Pilot 2), and to participate in the pilot themselves. 8 primary school teacher coordinators will be recruited from the following countries (one teacher per country): Greece, Italy, Malta, Poland, Portugal, Romania, Serbia/Croatia/North Macedonia, Spain.

Leave a Comment