ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σχεδιασμός περιβάλλοντος μάθησης για το μάθημα Χημείας στο Γενικό Λύκειο με χρήση της πλατφόρμας Moodle

Της Ελίζας Σταθάκη

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, χαρακτηρίζεται από έλλειψη χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε μία ενιαία διδακτική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο οδηγό ενεργειών και υλικού για κάθε εκπαιδευτικό που θα επιθυμούσε να υλοποιήσει τη διδασκαλία μιας ενότητας με χρήση Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης – Moodle.

Η πρόταση διδασκαλίας εμπεριέχει συγκεκριμένες διδακτικές στρατηγικές και προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στη Χημεία, όπως η ομαδοσυνεργατική μάθηση, ο καταιγισμός ιδεών, η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος, οι κοινότητες μάθησης, οι ΤΠΕ, οι ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης και η μέθοδος διδασκαλίας με project. Η ενότητα που αφορά το διδακτικό υλικό είναι το κεφάλαιο με τίτλο «Βιομόρια και άλλα μόρια», με τις υποενότητες «Υδατάνθρακες, Λίπη- Έλαια- Σαπούνια- Απορρυπαντική δράση, Πρωτεΐνες», το οποίο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ύλη της Χημείας Γενικής παιδείας που διδάσκεται στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου. Η συγκεκριμένη διδασκαλία έχει σχεδιαστεί για διάρκεια οκτώ διδακτικών ωρών.

Η διδακτική προσέγγιση έχει δομηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle και αποτελείται από δεκαέξι θεματικές ενότητες που απαρτίζουν το προτεινόμενο διδακτικό πακέτο. Έχουν δημιουργηθεί δύο περιβάλλοντα μάθησης, ένα για τον εκπαιδευτικό και ένα για τον εκπαιδευόμενο/μαθητή, τα οποία περιλαμβάνουν διαφοροποιημένες πληροφορίες για την κάθε ομάδα χρηστών. Η πλατφόρμα περιέχει ποικίλα ψηφιακά στοιχεία όπως εικόνες, βίντεο μέσω του διαδικτύου, καθώς και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί στο εργαστήριο αποκλειστικά για το σκοπό της διδακτικής πρότασης, αρχεία power point, excel, διαδικτυακές συζητήσεις, πληροφορίες με διαδραστικό περιεχόμενο, διαδικτυακούς συνδέσμους, κουίζ, κριτήρια αξιολόγησης και ερωτηματολόγια. Η δομή της διδακτικής πρότασης έχει ως σκοπό να καθοδηγήσει πλήρως τον εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να διδάξει το μάθημα σε πραγματικές συνθήκες, καθώς περιλαμβάνει ακριβώς όλο το απαιτούμενο υλικό ανά διδακτική ώρα και ανά ομάδα μαθητών.

Παρακάτω, παρατίθενται ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από την πλατφόρμα Moodle:

Εικόνα 1: Εξωτερική εικόνα 1ης θεματικής ενότητας


Εικόνα 2: Διδακτικοί στόχοι 1ης θεματικής ενότητας (εκφρασμένοι ως προς το μαθητή)


Εικόνα 3: Περιεχόμενα 1ης εργαστηριακής ώρας


Εικόνα 4: Εξωτερική εικόνα διαθεματικής προσέγγισης λιπών, ελαίων, σαπουνιών, απορρυπαντικής δράσης


Εικόνα 5: Απεικόνιση του video της αντίδρασης προσδιορισμού οξύτητας σε έλαια (μαγνητοσκοπημένο για το πλαίσιο της διδακτικής πρότασης)

One thought on “Σχεδιασμός περιβάλλοντος μάθησης για το μάθημα Χημείας στο Γενικό Λύκειο με χρήση της πλατφόρμας Moodle

Leave a Comment