ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους εκπαιδευτικούς: Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού

Πριν από λίγες μέρες, η Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρακτική καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών συμβουλών και σχεδίων δραστηριοτήτων. Έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ή χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις ψηφιακής εκπαίδευσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην προώθηση της κατανόησης του τρόπου ενίσχυσης του ψηφιακού γραμματισμού και στην παροχή πρακτικών γνώσεων σχετικά με την παραπληροφόρηση. Παρέχουν συμβουλές σχετικά με τον τρόπο υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και τον τρόπο αξιολόγησης των ικανοτήτων των σπουδαστών όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένων των                                                                                                                

  • Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους να ελέγχουν τα γεγονότα και να σκέφτονται κριτικά; 
  • Πώς μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν τις διάφορες διαστάσεις της παραπληροφόρησης, όπως η ηθική ή η οικονομική;
  • Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τα βαθιά ψεύτικα; 

Διαβάστε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού

Το παρασκήνιο της δράσης

Υπάρχει σαφής ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού. Όσο πιο γρήγορα βοηθάμε τους νέους να αποκτήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για να είναι κρίσιμοι και σίγουροι χρήστες, τόσο το καλύτερο.

Η ταχεία πρόοδος στις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και η αυξημένη χρήση του διαδικτύου, έχουν τροφοδοτήσει τη συζήτηση σχετικά με τη σημασία της προετοιμασίας των μαθητών να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν, να κατανοούν και να αξιολογούν κριτικά όλες τις μορφές μέσων ενημέρωσης. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), λίγο περισσότερο από το ήμισυ των ατόμων ηλικίας 15 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανέφεραν ότι διδάχθηκαν πώς να ανιχνεύουν αν οι πληροφορίες είναι υποκειμενικές ή μεροληπτικές.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι το 80 % των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ύπαρξη ψευδών ειδήσεων αποτελεί πρόβλημα στη χώρα τους. Το ένα τρίτο των μαθητών της όγδοης δημοτικού δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. (International Computer and Information Literacy Study — ICILS).

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν παραδοτέα του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.

Συνοδεύονται από τελική έκθεση στην οποία συγκεντρώνονται τα κύρια πορίσματα και συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Δείτε και το ενημερωτικό δελτίο και το ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Πηγή άρθρου: https://education.ec.europa.eu

Leave a Comment